Philipp Gutbrod
Director, Curator, Writer, Drummer

Concerts 2022

September 30, 8pm

Bessunger Knabenschule, Darmstadt

OUTLINE 22 – Rüdiger Schwenk (as, bs), Thomas Honecker (g), Uli Partheil (p), Udo Brenner (b), Philipp Gutbrod (d)

April 29, 8:30pm

Jazzinstitut Darmstadt

OUTLINE 22 – Rüdiger Schwenk (as, bs), Thomas Honecker (g), Uli Partheil (p), Udo Brenner (b), Philipp Gutbrod (d)


Concerts 2021

September 18, 7:30pm

ÖGZ, Frankenthal

Gerdband, Gerd Baier (p), Mario Fadani (b), Philipp Gutbrod (d)

July 18, 6pm

Bessunger Jagdhof Open Air

OUTLINE 21 - Anke Schimpf (sax, f), Steffen Müller-Kaiser (sax, cl), Chris Ries (g), Christoph Schöpsdau (p), Udo Brenner (b), Philipp Gutbrod (d)


Concerts 2020

September 24, 8pm

Bessunger Knabenschule, Darmstadt

OUTLINE 20 - Anke Schimpf (sax, f), Steffen Müller-Kaiser (sax, cl), Chris Ries (g), Christoph Schöpsdau (p), Udo Brenner (b), Philipp Gutbrod (d)


Concerts 2019

October 12, 8pm

Hirschhorn, Atelier

Gerdband, Gerd Baier (p), Mario Fadani (b), Philipp Gutbrod (d)

August 25, 6pm

Jagdhofplatz, Darmstadt, open air

OUTLINE 19 - Anke Schimpf (sax, f), Steffen Müller-Kaiser (sax, cl), Chris Ries (g), Christoph Schöpsdau (p), Udo Brenner (b), Philipp Gutbrod (d)

April 27, 8:30pm

Bessunger Frühlingserwachen - Jazzinstitut Darmstadt

OUTLINE 19 - Anke Schimpf (sax, f), Steffen Müller-Kaiser (sax, cl), Chris Ries (g), Christoph Schöpsdau (p), Udo Brenner (b), Philipp Gutbrod (d)